Choď na obsah Choď na menu
 

 

September 2011

Zmluva o dielo.pdf

 

 

Máj 2013

Zmluva o poskytnutí fin. prostr. na záujmove vzd. detí I..pdf

Zmluva o poskytnutí fin. prostr. na záujmove vzd. detí II..pdf

Zmluva o poskytnutí fin. prostr. na záujmove vzd. detí III..pdf

 

 

Jún 2013

Zmluva o poskytnutí fin. prostr. na záujmové vzd. detí IV..pdf

 

 

November 2013

Zmluva o poskytnuti finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.pdf

 

 

Marec 2015

Dodatok_č._3_k_zmluve_o_SOÚ_Ptičie_2015-_originál.pdf.pdf

podpisy1.pdf podpisy2.pdf podpisy3.pdf podpisy4.pdf podpisy5.pdf podpisy6.pdf

Zmluva o poskytnutie dotacie CVC.pdf

 

 

September 2015

Nájomná zmluva denný stacionár

 

 

November 2015

Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 

 

December 2015

Zmluva o dielo [Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Hankovce]

Zmluva o dielo Na služby externého manažmentu [Divoké Skládky]

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu [Divoké skládky]

Zmluva o dielo Na služby externého manažmentu [Chodníky a verejné priestranstvo]

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu [Chodníky a verejné priestranstvo]

Zmluva o dielo Na služby externého manažmentu [Detské Ihrisko]

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu [Detské Ihrisko]

Zmluva o dielo [Na vykonanie svetelno technického merania]

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku časť 1

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku časť 2

 

 

Január 2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania (Chodníky a verejné priestranstvo)

 

 

Február 2016

ZMLUVA o DIELO Na vypracovanie projektovej dokumentácie

ZMLUVA o DIELO Na vypracovanie projektovej dokumentácie - Detské ihrisko

 

 

Marec 2016

Zmluva o poskytnutí sociálnych služieb

Zmluva o uzavreti buducej zmluvy NATUR-PACK

 

 

Apríl 2016

Zmluva o pripojení elektronických komunikáciach

Zmluva o uverejnení inzercie Mediatel

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania Detské ihrisko

 

 

Máj 2016

Zmluva o zabezpečeni systemu združeneho nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.

 

 

Júl 2016

 

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku   

Číslo dodatku: 216/2016-2050-1200
Obstarávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Dodávateľ: Obec Hankovce

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Detské ihrisko v obci Hankovce“ 

Zmluva o dielo [Výstavba komunikácie TV K IBV Vyšná Roveň-Hankovce]

Zmluva č. 328/2016/ORHC [Oprava oplotenia na viacúčelovom ihrisku]

 

 

September 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2016

Ukončenie nájomnej zmluvy.pdf

     -     Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzavretej z 17.06.2015.pdf

zmluva soc. pracovník s obcou Hankovce_Harvilová.pdf